Standard innkjøpsbetingelser FLOW Group

1. Allment

Disse alminnelige innkjøpsbetingelser gjelder for enhver leveranse til alle FLOW-selskaper (Kjøper) og FLOW Business Partner såfremt ikke annet er skriftlig avtalt mellom Selgeren og FLOW Group.

Innkjøpsbetingelsene har forrang foran Leverandørens («Selgers») standard leveringsbetingelser.

Innkjøpsbetingelsene tar utgangspunkt i FL-VA/VVS 2023, men med enkelte endringer og presiseringer.

2. Formål og virkeområde

Vilkårene refererer til Kjøper sitt innkjøp av Selgerens hele sortiment av produkter i det norske markedet.

Selger får ingen eksklusivitet i å selge sine produkter til FG, slik at FG har rett til uten begrensning å kjøpe tilsvarende produkter fra andre leverandører.

På FGs anmodning skal alle nye produkter som markedsføres av Selger omfattes av denne avtalen.

De selskap FG kjøper opp i avtaletiden vil omfattes av disse innkjøpsbetingelsene fra oppkjøpstidspunktet. Dersom FG i avtaletiden kjøper opp annet selskap, skal disse alminnelige innkjøpsbetingelsene gjelde tilsvarende for det oppkjøpte selskapet fra tidspunktet oppkjøpet er gjennomført

3. Selgers tilbud / priser

Selgers tilbud gjelder i 60 dager fra dets mottakelse.

FGN har rett til å helt eller delvis akseptere eller avslå mottatte tilbud.

4. Tegninger o.l.

Tegninger, beskrivelser og tekniske oppgaver forblir utarbeiderens eiendom.

5. Meddelelser

Meddelelser mellom partene skal angi den person, enhet og/eller ordre-betegnelse som er angitt for leveransen.

6. Kvalitet

6.1 Tilbud gjelder alminnelige handelsvarer når intet annet er opplyst. Ønskes tilbud på spesielle varer utenom alminnelige handelsvarer, må dette gå fram av forespørselen.

6.2 Varen skal oppfylle de krav som stilles til den i lover, forskrifter og bransjestandarder, samt de beskrivelser og anvisninger som er avtalt.

6.3 Endres lover eller forskrifter etter avtalens inngåelse, skal avtalen endres i den utstrekning kostnader eller leveringstid påvirkes. Kontraktssummen justeres i slike tilfeller for eventuelle fordyrelser eller besparelser som dette medfører.

7. Produktinformasjon

7.1 Solgte varer skal være i overensstemmelse med produktinformasjon som Selger har gitt og Kjøper er kjent med, eller burde være kjent med.

7.2 Selger skal kunne dokumentere at produktet er testet og godkjent i henhold til de enhver tid gjeldende krav i lov, forskrift og bransjestandard. Dokumentasjon for varen skal inneholde informasjon — herunder sporbarhet — som er påbudt i henhold til lov og forskrifter.

Denne dokumentasjonen, herunder bruks- og monteringsanvisninger, skal være på norsk/skandinavisk språk og være tilgjengelig ved mottak av varen i elektronisk format.

7.3 Selger skal veilede Kjøper om spesielle krav av betydning for leveransen. Veiledningsplikten inkluderer, men er ikke begrenset til, spesielle krav til oppbevaring, montering, bruk, drift og vedlikehold mv.

8. Ansvar for oppgitte opplysninger

8.1 Hver av partene svarer for de opplysninger han har gitt.

8.2 Selger svarer ikke for feil som er forårsaket av innsats eller materiell levert av Kjøper.

9. Transport

9.1 Med mindre annet er avtalt, skal varene leveres til Kjøper på den adresse som Kjøper har oppgitt. Selger besørger transport og nødvendig transportforsikring av varen frem til mottakeren. Selger plikter å gi Kjøper opplysninger om spesielle forhold av betydning for mottakelsen av varen.

9.2 Kjøper skal innen rimelig tid underrette Selger dersom transporten ikke kan gjennomføres på den måten Selger har angitt eller som er normal mellom partene. Kjøper svarer for at forholdene på mottakerstedet tillater den planlagte leveringen.

9.3 Eventuelle fraktomkostninger mv. betales ikke ved mottakelsen, men faktureres Kjøper.

9.4 Den av Selgeren engasjerte fraktfører skal ved overlevering av varen på byggeplass bære ID-kort med informasjon om vedkommendes navn og arbeidsgiver samt ha gyldig legitimasjon tilgjengelig i form av sertifikat eller liknende. Fraktførers utstyr skal være godkjent i henhold til gjeldende lov/forskrift. Fraktfører skal inneha nødvendige sertifikater for å gjennomføre leveransen.

9.5 Dersom ikke annet er avtalt mellom partene, skal leveransen være pakket og merket på forsvarlig måte og i henhold til gjeldende krav i lover, forskrifter og bransjestandarder.

9.6 Om særskilt løfteanordning er nødvendig ved lossing av varen, skal Kjøper opplyses om dette i så god tid før levering at slik særskilt løfteanordning kan tilveiebringes av Kjøper. Kjøper dekker utgiftene til dette.

10. Varsel om forsinkelse

Finner Selger at han ikke kan overholde avtalt tidspunkt for levering/dellevering, eller Kjøper for mottakelse av varen, skal den annen part underrettes uten ugrunnet opphold. Dette være seg utsettelser eller forsinkelse i fremdriften i prosjektet hvor varen er tiltenkt.

Selgerens varsel om forsinkelse skal inneholde årsaken til forsinkelsen, nytt leveringstidspunkt, og tiltak som Selger vil iverksette for å begrense forsinkelsen og konsekvensene av denne..

Selgeren har erstatningsansvar for alle økonomiske konsekvenser av forsinkelsen, med mindre han godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor hans kontroll som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller overvinne følgende av (force majeure). Ved forsinket underleveranse gjelder det samme så langt ikke også underleverandøren eller annet tidligere salgsledd godtgjør slik hindring.

Dersom forsinkelsen skyldes forhold som Selger bærer risikoen for, skal Selger straks iverksette rimelige skadebegrensende tiltak for egen regning. Slike tiltak kan være, men er ikke begrenset til, oppbemanning, forslag om ombytting til tilsvarende produkt mv

Kjøper kan kreve prisavslag og erstatning ved forsinkelser som skyldes forhold som Selger bærer risikoen for. Kjøper står fritt til å velge mellom misligholdsbeføyelsene.

Kjøper skal med rimelige tiltak begrense sitt tap som følge av forsinkelsen.

11. Heving ved forsinket levering og forsinket mottakelse

Hver part kan heve når forsinkelsen medfører vesentlig kontraktsbrudd. Heving skjer ved skriftlig meddelelse til den annen part. Dersom forsinkelsen bare gjelder deler av leveransen, kan heving bare foretas for disse varer med tilbehør.

Kjøpet kan også heves dersom Selgeren ikke leverer innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Mens tilleggsfristen løper kan ikke Kjøperen heve, med mindre Selgeren har sagt at han ikke vil oppfylle innen fristen.

12. Dagmulkt ved forsinkelse

12.1 Dagmulkt ved forsinket levering skal kun svares av Selger hvor særskilt skriftlig avtale om dette og fast leveringstid er inngått.

Med mindre annet er avtalt, utgjør dagmulkten per hverdag en promille av kontraktssummen for den delen av kontraktsgjenstanden som skal være levert til en dagmulktsbelagt delfrist, men ikke mindre enn kr 1500. Med hverdag menes alle ukedager eksklusive søndag.

Dagmulkten begrenses oppad til 0,5% av kjøpesummen inklusiv mva. pr påbegynt uke, hvormed Selgeren har overskredet avtalt tidspunkt for levering.

Samlet mulkt for overskridelse av tidsfrist for levering skal ikke overstige 10% av kjøpesummen inklusiv mva. Innebærer forsinkelsen at maksimal dagmulkt skal erlegges, anses dette uten videre som vesentlig ulempe, som i henhold til pkt. 11 gir adgang for Kjøperen til å heve kjøpet.

Dersom det er avtalt at Selger skal svare dagmulkt ved forsinkelse, kan Kjøper ikke kreve erstatning i tillegg til eller i stedet for dagmulkt, bortsett fra i de tilfeller hvor forsinkelsen skyldes forsett eller grov uaktsomhet hos Selgeren.

I tidsrommet der det ikke lenger regnes dagmulkt (etter maksimal dagmulkt er påløpt), kan Kjøper kreve erstatning for tap som følger av at arbeidet eller deler av arbeidet ikke er fullført til den tiden Kjøper kunne kreve.

12.2 Dagmulktsansvaret etter pkt. 12.1 bortfaller så langt Selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindringer utenfor hans kontroll som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden, eller å unngå eller overvinne følgene av.

12.3 Unnlater Selgeren uten ugrunnet opphold å underrette Kjøperen skriftlig om at befriende omstendighet er inntrådt, kan han ikke påberope seg denne med mindre Kjøperen måtte forstå at slik omstendighet forelå.

12.4 På skriftlig forespørsel fra Selger plikter Kjøper – uten ugrunnet opphold – å opplyse skriftlig om han vil kreve dagmulkt for en foreliggende forsinkelse. Gjør Kjøper ikke det, taper han retten til å kreve denne dagmulkten.

I alle tilfeller må Selger fremsette krav om dagmulkt senest en måned etter maksimal dagmulkt har påløpt, ellers bortfaller retten til dagmulkt.

13. Kontroll ved mottakelse av leveransen

13.1 Pakkseddel skal følge leveransen. Pakkseddelen skal være entydig, og kun omfatte en bestilling. Hvert kolli skal ha egen innholdsfortegnelse. Dersom pakkseddelen er mangelfull, kan Kjøper fritt returnere hele eller deler av leveransen for Selgers regning. Ved forsendelser fra EU/EØS-land, skal varesertifikat vedlegges fraktbrevet.

13.2 Kjøper skal ved mottakelsen kontrollere leveransen mot pakkseddel og for øvrig undersøke den forsvarlig, alt etter leveransens art og leveringsform. Varen anses som levert når Kjøper – eller dennes representant på avtalt leveringssted - har signert pakkseddelen.

13.3 Kjøper plikter å lagre varen på en etter forholdene forsvarlig måte.

14. Reklamasjon

14.1 Mangler som oppdages eller burde ha vært oppdaget ved varens mottakelse, skal det reklameres over ved bemerkning i fraktseddel eller følgebrev. Det skal også oversendes bildedokumentasjon av mangelens art, omfang og skadested med adresse innen rimelig tid etter mottakelsen.

For andre mangler som først oppdages eller burde oppdages etter mottakelse, skal Kjøper reklamere ”innen rimelig tid” etter at han har eller burde ha oppdaget dem. Normalt anses 14 dager som rimelig tid. Reklamasjonen skal varsles skriftlig og skal inneholde beskrivelse og bildedokumentasjon av mangelens art, omfang og skadested med adresse.

Selger svarer ikke for mangel Kjøper ikke har reklamert over innen fem år etter mottagelse av varen.

14.2 Reklamerer ikke Kjøper som bestemt i pkt. 14.1, til tross for at han har oppdaget mangelen eller burde ha oppdaget den, taper han retten til å påberope seg mangelen. Uansett reklamasjonsbestemmelsene i pkt. 14.1 kan Kjøper gjøre gjeldende mangel som har sin årsak i forsett eller grov uaktsomhet hos Selger.

14.3 Kjøperen taper sitt krav på retting, omlevering eller heving dersom han ikke varsler Selgeren om kravet samtidig med reklamasjon som bestemt i pkt. 14.1, eller innen rimelig tid deretter. Når det foreligger grunnlag for å beregne omfanget av kravet, skal Kjøperen innen rimelig tid sende Selgeren et spesifisert og begrunnet krav.

14.4 I tilfeller Kjøper er forpliktet til å yte 5 års reklamasjonsrett i henhold til avtale med sine kunder, forplikter Selger seg til samme frister.

15. Selgers ansvar for mangel

15.1 Lider den leverte varen av en mangel (konstruksjons-, produksjons- eller materialmangel) – jf. pkt. 14 – kan Kjøper kreve av Selger:

a) omkostningsfri omlevering/utbedring av varen.

b) dekning av de direkte utskiftningsomkostningene.

Med direkte utskiftningsomkostninger utover gravearbeider, nødvendige elektriske- og bygningsmessige arbeider m.v. forstås vederlag til fagarbeider / lærling / hjelper etter medgått tid og til avtalt timepris jf. pkt 14.4.

15.2 Omfanget av Selgers ansvar avhenger av i hvilken grad trykk- og tetthets-prøver, sluttkontroll og funksjonstest er foretatt i henhold til gjeldende normer, samt hvorvidt produsentens monterings- og bruksanvisninger er fulgt.

15.3 Før Kjøper selv avhjelper mangelen, skal mangel og skadested dokumenteres (bilder og skriftlig beskrivelse jf. pkt. 14). Selger skal gis rimelig tid til å kunne besiktige varen og skadested. Gjør ikke Kjøper dette taper han retten til å kreve avhjelp, med mindre hensynet til driftsmessige og økonomiske forhold krever øyeblikkelige tiltak. Partene skal søke enighet om hvordan utbedring skal skje.

15.4 Unnlater Selger innen rimelig tid å foreta omlevering/ utbedring som Kjøper har krav på, har Kjøper rett til selv å avhjelpe mangelen på Selgers bekostning eller kreve avslag i prisen, eller, hvis mangelen er vesentlig, å heve kjøpet.

15.5 I tilfeller hvor Kjøper selv skal avhjelpe mangelen, er det avtalt at Kjøper kan fakturere med en timesats montør på kr 814,00 (med tillegg av mva.) gjeldende fra 1. mai 2023 og en timesats lærling/hjelper på 75% av timesats montør. Satsen reguleres årlig (1.mai) med samme % som økningen i G-beløpet i folketrygden.

15.6 Utskiftningskostnadene eller annen erstatning for reklamert vare faktureres som vanlig ordre. Selger vil vurdere reklamasjonens berettigelse, og eventuelt utstede kreditnota på den reklamerte varens verdi eller del av denne.

15.7 Dersom Kjøper fremmer en åpenbart grunnløs reklamasjon, kan Selger kreve sine dokumenterte saksbehandlingskostnader dekket av Kjøper.

15.8 Utover det som fremgår av foranstående, svarer Selger ikke for noen skade eller noe tap som er en følge av mangel ved varen, med mindre varen avviker fra det som er garantert av Selgeren eller det foreligger feil eller forsømmelse på Selgerens side eller hos noen som Selgeren hefter for, jf. kjl § 40 (3).

16. Retur

Kjøper kan som hovedregel returnere mottatte leveranser som er ubrukt, uten skader og i originalforplaning. Dette gjelder normalt ikke leveranser som er spesialtilpasset prosjektet. Faktura- eller ordrenummer må oppgis.

Varer av samme type skal være sortert på samme måte som ved levering fra Selgers lager.

Returadresse for lagerførte- og ikke lagerførte varer skal angis i returdokumentet som skal være mottatt hos Kjøper før returforsendelsen effektueres.

Retur skjer for Kjøpers regning og risiko, slik at blant annet retur-frakt-kostnader skal dekkes av Kjøper.

Med mindre annet er avtalt belastes ikke returgebyr Kjøper.

Kreditering av retur skal skje uten ugrunnet opphold og senest 14 dager etter retur.

Retur som skyldes feil eller mangler ved leveransen, eller andre forhold som Selger har risikoen for, regnes ikke som retur som omfattes av denne bestemmelsen. I slike tilfeller skal Selger besørge frakt i tillegg til kreditering av kjøpesum.

17. Sikkerhet og forsikring

Oppstår grunn til å anta at en part ikke kommer til å oppfylle de forpliktelser som påhviler ham etter avtalen, har den annen part rett til å kreve at akseptabel sikkerhet stilles for oppfyllelsen, i form av f.eks. morselskapsgaranti, bankgaranti eller tilsvarende garanti. Gjøres ikke dette uten ugrunnet opphold, har den part som har krevd sikkerhet, rett til skriftlig å heve avtalen for de varer som ikke er levert.

Partene skal ha relevante ansvarforsikringer.

18. Fakturering

Dersom ikke annet er avtalt, skal Selger fakturere Kjøper etter hvert som leveransen er levert. Når det er avtalt delleveranser, skal Selger fakturere etter hver delleveranse.

Betalingsfrist settes til 60 dager etter faktureringsdato. I den grad faktura mangler tilstrekkelig merking eller dokumentasjon, skal forfallsfristen først beregnes fra det tidspunkt fakturaen med underlag er komplett.

Siste faktura for leveransen skal sendes senest innen en måned fra leveringstidspunktet. Dersom fristen oversittes, har Selger ikke rett til betaling for angjeldende faktura med mer enn 65 %.

Dersom endelig fakturagrunnlag ikke foreligger innenfor fristen, har Selger anledning til å fakturere et foreløpig estimert vederlag. Eventuelle avvik og/eller mellomværende skal krediteres eller korrigeres etter utløpet av fristen. Fristen skal kun gjelde ved ordre som er bestilt direkte hos Selger.

19. Miljø og Bærekraft

Bærekraftsmålene ser på miljø, økonomi og samfunn i sammenheng – det samme gjør vi i FLOW Group. Ett av Kjøpers tiltak i oppnåelsen av FNs bærekraftsmål er å tilby kunder varer fra seriøse leverandører og til god kvalitet.

Selger går god for at selskapet gjør sitt for å begrense unødvendige miljøutslipp og bidrar til oppnåelse av FNs bærekraftsmål. På forespørsel fra Kjøper plikter Selger å fremlegge relevant dokumentasjon som viser at Selger gjør sitt for å begrense unødvendige miljøutslipp og bidrar til FNs bærekraftsmål.

20. Informasjonsplikt etter åpenhetsloven

Partene skal utøve sin virksomhet i samsvar med åpenhetsloven i den utstrekning loven kommer til anvendelse.

Selger skal på Kjøpers forespørsel fremlegge redegjørelse for Selgers aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven § 4, jf. åpenhetsloven § 5.

Selger skal på Kjøpers forespørsel gi informasjon om hvordan Selger håndterer faktiske og potensielle konsekvenser etter åpenhetsloven § 4, jf. åpenhetsloven § 6. Dette omfatter både generell informasjon og informasjon knyttet til en særskilt vare eller tjeneste som virksomheten tilbyr.

Dersom Selger opptrer i strid med åpenhetsloven, eller dersom det foreligger mangler ved dokumentasjon som kreves etter åpenhetsloven, kan Kjøper:

a) Kreve retting

b) Beordre stans frem til forholdene er rettet

c) Internere i Selgers arbeider frem til forholdene er rettet

d) Ilegge dagbøter på kr 1000 frem til forholdene er rettet

e) Kreve erstatning for økonomisk tap forårsaket av forholdene

21. Lovvalg og verneting

Med mindre annet er avtalt, skal avtaleforholdet reguleres av norsk rett. Med mindre annet er avtalt, skal Kjøperens verneting være verneting for alle søksmål som springer ut av avtaleforholdet.